سیم پیچی افشار
مالک : محمود افشارفرد

نوع کسب : صنعت سیم پیچی و الکترو موتور

تلفن : 09301276274


آدرس : دروازه کازرون خیابان شمس روبروی کوچه 43

محصولات
تنظیم پنل
رنگ قالب
رنگ نوار کناری
تم رنگی

میزان حافظه

بارگذاری سرور